Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá

HISTÓRIA
DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
TRENČIANSKA TEPLÁ

 

Zrod Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Trenčianskej Teplej sa viaže na rok 1884. Patril medzi prvý na Považí. DHZ bol založený pod vplyvom mecenáša baróna Filipa Skrbenského, majiteľa rádu Maltézskych rytierov a statkára žijúceho v Prílese, kde je aj pochovaný. Filip Skrbenský daroval pri založení zboru aj ručnú striekačku, niekoľko hadíc a základné náradie.

Zakladajúci členovia hasičského zboru:

 • Róbert Schlezinger - prvý veliteľ
 • Martin Masár - vtedajší rychtár, zástupca veliteľa
 • Félix Braun - skladník
 • Ján Barčík - hornista
 • Cyril Janúš
 • Ondrej Kováč

A ďalší, ktorý sa v kronike hasičstva ani pamäti občanov neuchovali.

DHZ mal po založení 20 odhodlaných členov, ochotných pomáhať spoluobčanom, organizovane bojovať proti požiarom, chrániť ich životy a majetok pred požiarmi a živelnými pohromami. Hneď po založení dobrovoľného hasičského zboru bola postavená murovaná požiarna zbrojnica a vedľa nej drevený sklad na náradie, na mieste starej školy, kde sa v tomto čase rozprestieral menší, ale pekný park. Novovytvorený zbor sa stal členom Krajinskej hasičskej jednoty. Od nej prevzal i štatút a v nej pokračoval až do roku 1922. V roku 1912 sa musela hasičská zbrojnica zbúrať a na jej mieste sa postavila štátna škola. Striekačku, výstroj a výzbroj uskladnil v šope vtedajší richtár Martin Masár. Výcvik a príprava členov hasičského zboru sa vykonávala pravidelne pod priamym dozorom baróna Skrbenského. Prvá zmena vo funkciách zboru nastala v roku 1905 kedy sa mladý učiteľ Kornel Horváth podujal vykonať reorganizáciu a omladenie zboru. Bolo vycvičených 20 členov. Veliteľom sa stal p. Kuméry a miesto - veliteľom p. Brucker. Počas 1. Svetovej vojny hasičský zbor naplno rozvinul svoje poslanie - chrániť životy a majetok občanov. Ďalšie oživenie zboru nastalo v roku 1919, kedy člen DHZ Ján Milučký zostavil nový výbor. Veliteľom sa stal Ferdinand Mikšík, miesto - veliteľ Ondrej Bajčík, strojník Ján Milučký, skladník Ondrej Kováč a hornisti Ján Šandora a Flórian Šesták. Zbor mal v tom čase 46 členov.

V roku 1920 bola postavená nová hasičská zbrojnica v strede obce zo zbierky miestnych občanov. Svojmu účelu slúžila až do roku 1980, kedy bola kôli výstavbe štátnej cesty asanovaná. V rokoch 1920 až 1927 boli vo funkcii veliteľa DHZ striedavo František Marcibál a Ernest Šumichrast. Tajomník bol Jozef Straka, notár p. Tomík, pokladník Pavol Kráľ, revízormi Ondrej Kováč a Ondrej Bajčík, členovia výboru boli Ondrej Horváth, p. Kmoch, Cyril Gallo, Pavol Gallo a Ferdinand Mikšík. V rokoch 1927 až 1930 bol veliteľom Ondrej Bajčík a pokladníkom Ondrej Masár - Grajciar. Za ich účinkovania sa v roku 1929 uskutočnila posviacka zástavy, ktorá bola zakúpená zo zbierky občanov v sume 12000 Kčs. Krstnými mamami boli Ružena Hoblová, Mária Masárová, Paulína Marcibálová a Júlia Vorzová. V rokoch 1931 až 1934 dochádzalo v zbore k častým zmenám funkcionárov príčinou čoho boli časté zásahy úradov a politických strán do chodu DHZ. V roku 1934 zbor prešiel reorganizáciou a voľbou nového 20 členného výboru. Za veliteľa bol zvolený Ferdinand Mikšík, miesto - veliteľ Ondrej Kováč, tajomník Vincent Proper, pokladník Ondrej Masár - Grajciar a strojník Ján Milučký. Zbor mal v tom čase 50 členov. 23 septembra 1934 sa uskutočnili oslavy 50-teho výročia založenia zboru s programom:

 • Budíček s hudbou po obci
 • Nástup a prehliadka hasičských jednotiek
 • Slávnostný prejav
 • Ukážkové cvičenie na budove školy
 • Hasičská veselica

Osláv sa zúčastnilo okrem čelných predstaviteľov Zemskej hasičskej jednoty aj predstavitelia obce, široká verejnosť ako i zbory z Dobrej, Trenčianskych Teplíc, Nemšovej, Dubnice a Kolačína.

Za svoje pôsobenie zasahovali hasiči z DHZ v Trenčianskej Teplej pri 28 požiaroch. Z nich najrozsiahlejšie boli v roku 1895, kedy zhorelo v obci 13 domov aj s príslušenstvom. V roku 1930 zhorela strecha domu na vŕšku a v roku 1931 požiar v Kútoch, požiar staničnej reštaurácie a stoly veľkostatkára Poláka. Ďalej zasahovali pri rozsiahlych povodniach v obci. V tom čase mal DHZ nasledovnú techniku: ručnú striekačku, výsuvný rebrík mechanický, 600 metrov hadíc a samaritánske náradie. Pri príležitosti osláv bol niektorým členom udelený diplom okresnej hasičskej jednoty a veliteľ zboru Ferdinand Mikšík bol vyznamenaný zlatým krížom za aktívnu 50 - ročnú prácu v zbore. Po roku 1934 zbor veľmi napredoval v disciplíne a tvrdej práci každého jednotlivca.

Do zboru prijímali prihlásených len na skúšobný čas 6 až 12 mesiacov. I ten ktorý obstál, bol definitívne prijatý až po schválení na valnom zhromaždení zboru. Program hasičov počas prijímacej skúšobnej doby bol nasledovný: povinné cvičenie 1 až 2 krát týždenne, kde sa zdokonaľovali v práci s náradím. Jednorázové vynechanie výcviku sa trestalo prísnym napomenutím a viacnásobná absencia viedla k vylúčeniu zo zboru. V zimných mesiacoch sa vykonávali hlavne odborné prednášky a skúšky z teórie hasenia. Priemerne sa v roku konalo 40 cvičení, 20 teoretických prednášok, 20 výborových schôdzok, 2 valné zhromaždenia, a 3 - 4 verejné slávnostné vystúpenia. Pohotovostná služba sa konala 100 až 120 krát do roka. Strážna nočná služba sa konala denne od začiatku júna do konca septembra a to v čase od 22:00 do 3:00 hod. Každoročne začiatkom mája sa konala slávnostná prehliadka hasičského zboru.

1935

V rokoch 1935 až 1940 bol veliteľom Ernest Šumichrast. V roku 1936 bola pre DHZ zakúpená nová motorová striekačka s motorom Wikov a čerpadlom original Sigmund s výkonom 1200l/min., čím sa splnil sen najmä mladšej generácii zboru. Strojníkom sa stal Juraj Tadlánek. Následne sa dokúpila aj ďalšia výzbroj a výstroj pre DHZ.

1940

V rokoch 1940 až 1945 boli členmi výboru: veliteľ Jozef Straka, miesto - velitľ Jozef Moško, tajomník Rudolf Majtás, hornista Martin Záhumenský a ďalší členovia Anton Galko, František Zubo, Martin Masár, Štefan Kotúč, František Kotúč, František Esender, Ján Bubeník, Rudolf Gazdík, Michal Lesay, Adam Rýdzi, Alexander Pavlačka a Pavol Boženec. Práca výboru bola veľmi ťažká a nebezpečná, keďže išlo o vojnové obdobie. V dôsledku častých leteckých náletov sa charakter hasičského zboru zmenil na stálu pohotovostnú službu.

1945

Po vojnovom období teda v rokoch 1945 až 1950 sa činnosť zboru zamerala hlavne na výstavbu a obnovenie zničených objektov ako školy, mostov, obilných a hospodárskych budov. V roku 1948 bol pre zbor obzvlášť výnimočný, Aero 150 s prenosnou motorovou striekačkou PS8. V tom období sa takáto technika nachádzala v okolí iba v hasičskom zbore v Trenčíne. Zbor mal v tom čase 62 členov. Velitel bol v tom čase Rudolf Gazdík, miesto - veliteľ Štefan Michalík, tajomník Zdenek Blažek a strojník Juraj Tadlánek. V roku 1950 sa súťažné družstvo z Trenčianskej Teplej umiestnilo na 2.mieste na súťaži pri príležitosti osláv 50-teho výročia založenia zboru v Púchove. V rokoch 1952 a 1953 družstvo vyhralo okresnú súťaž a postúpilo na krajské kolo.

1956

Od roku 1956 až do roku 1975 bol predsedom zboru Rudolf Gazdík a velitelom až do roku 1964 bol Jozef Fabo. Rudolf Gazdík bol v zbore uznávanou osobnosťou. V tom čase mal zbor 112 členov zo zložením výboru: strojník Juraj Tadlánek, pokladník Eduard Mandic, člen Jozef Bielik a ďalších. V roku 1963 sa družstvo zúčastnilo súťaže požiarnych zborov v Dolnej Porube kde obsadili 1.miesto. V júli 1964 sa konala slávnosť pri príležitosti 80-teho výročia založenia zboru. V predvečer osláv sa konalo slávnostné zasadnutie MNV a MJ ČSPO za účasti čelných funkcionárov OV ČSPO. V deň osláv bolo MJ ČSPO v Trenčianskej Teplej ako i mnohým zaslúžilím členom odovzdané vyznamenanie. Konalo sa obvodové kolo súťaže požiarnych jednotiek požiarnych zborov Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Omšenie, Dobrá, Dolná Poruba, Nová Dubnica, Opatová, Kubrá a Veľké Stánkovce. Program obohatilo ukážkové cvičenie a program mladých požiarnikov zo ZŠ v Trenčianskej Teplej. Pri tejto príležitosti bola založená kronika požiarnej ochrany v Trenčianskej Teplej. Jej vedením bol poverený Karol Čížik.

1958

V roku 1958 sa prepracovali úlohy na úseku výcviku, školenia a starostlivosti hasičskej techniky. Začali sa protipožiarne hliadky a kontroly hospodárskych budov a domov v obci. Hasiči sa zapájali aj do celospoločenských akcii ako napr.: jarné upratovanie a zabezpečovanie rôznych verejných podujatí. Okrem toho sa členovia DHZ zapájali do školení CO obyvateľstva.

1965

V roku 1965 nastúpil do funkčného obdobia nový 15 - členný výbor. Uskutočnilo sa 10 výborových a 6 členských schôdzí. Vykonali sa preventívne prehliadky v obci a požiarne družstvo sa aktívne zúčastňovalo hasičských súťaží.

1968

V roku 1968 bolo požiarnemu zboru pridelené nové vozidlo značky Klockner a nová prenosná striekačka PS12

1969

V roku 1969 družstvo mužov vyhralo okresné kolo a postúpilo do národného kola, ktoré sa konalo v 1-3.8.1969 v Martine, kde obsadili 4.miesto a družstvo mladých požiarnikov 2.miesto.

1972

V roku 1972 súťažné družstvo vyhralo okresné kolo a zúčastnilo sa národného kola v Košiciach kde sa družstvo mužov umiestnilo na 2.mieste a družstvo dorasteniek na 5.mieste. V prebore jednotlivcov vybojoval pre Trenčiansku Teplú Vladimír Sýkora bronzovú medailu.Členskú základňu vtedy tvorilo 98 mužov a 12 žien. Zloženie vtedajšieho výboru: predseda Rudolf Gazdík, veliteľ Karol Provazník, preventivár Jozef Moško, kultúrno-propagačný referent Jozef Veselý, tajomník Vladimír Sýkora, pokladník Ondrej Gallo, organizačný referent Jozef Masár, materiálno-technický referent Rudolf Matejička, referent CO Jozef Bielik, referent mládeže Karol Kováč, referent žien Peter Košút, hospodár Karol Tománek.

1974

V roku 1974 sa uskutočnili oslavy 90-teho výročia. Pri tejto príležitosti sa konala súťaž požiarnych družstiev, námetové cvičenie na budovu Sokolovne a zboru bolo udelené vyznamenanie za zásluhy krajským výborom ZPO.

1975

V roku 1975 bol veliteľom Vladimír Sýkora a strojníkom Rudolf Matejíčka. Tento nový výbor sa začal zaoberať výstavbou novej hasičskej zbrojnice ktorá sa začala v roku 1978. Budova bola dokončená 4.júna 1982 hlavne za pomoci občanov. Na budove odpracovali viac ako 86 000 brigádnických hodín.

1984

Rok 1984-niesol sa v znamení osláv 100 rokov založenia dobrovoľnej požiarnej ochrany. Práca a činnosť organizácie boli zamerané na dôstojné uskutočnenie osláv tohto jubilea. Výbor spracoval brožúrku k tomuto výročiu, na jej vydaní sa podieľal vedúci tajomník západoslovenského Krajského výboru Zboru požiarnej ochrany - Jozef Fabo, rodák z Trenčianskej Teplej. Členovia v tomto roku upravili priestranstvo okolo požiarnej zbrojnice. V júli 1984 prevzali z Inšpekcie PO v Trenčíne požiarne vozidlo „AVIA“ s novou striekačkou PS-12. Oslavy 100. výročia sa konali 18.-19. 8. 1984. V sobotu sa konalo v požiarnej zbrojnici slávnostné zasadnutie a tiež tu bola inštalovaná výstava. V nedeľu nastúpili požiarne družstvá z okolitých obcí a na futbalovom ihrisku bolo vykonané ukážkové cvičenie hasenia ručnými striekačkami a tiež i modernou požiarnou technikou. Hasiči i celá obec si dôstojne pripomenuli 100 rokov založenia požiarnej ochrany v obci.

1985

Rok 1985 - činnosť požiarnikov sa v tomto roku zamerala na brigádnickú pomoc a zveľaďovanie obce, úpravy okolo požiarnej zbrojnice, údržbu požiarnej techniky, výcviku členov. Zaznamenali aj 3 výjazdy k požiarom, ktoré likvidovali.

1986

Rok 1986 - požiarnici sa podieľali na kontrole hydrantov v obci, ako i na preventívnych protipožiarnych prehliadkach budov i rodinných domov. Zúčastnili sa likvidácie lesných požiarov v Kolačíne a Dolnej Porube.

1987

Rok 1987 - práca výboru od roku 1984 ochabla, neustále dochádzalo k zmenám v zložení. Do činnosti sa viac zapájali i mladí požiarnici pod velením p. Karola Kotúča.

1988

Rok 1988 - činnosť v tomto roku bola zameraná na úpravu okolia požiarnej zbrojnice a hlavne na opravu požiarnej techniky.

1989

Rok 1989 - činnosť požiarnikov zameraná na preventívne prehliadky a na uskutočnenie námetového cvičenia v Pionierskom tábore v Podhradišti, a hlavne na prácu s mládežou.

1990

Rok 1990-niesol sa v znamení 635. výročia 1. písomnej zmienky o našej obci. Hasiči zorganizovali „Pohárovú súťaž“ a zúčastnili sa alegorického sprievodu s ukážkou starej techniky. Vo funkcii predsedu pracoval p. Jozef Fabo, veliteľ - Karol Kotúč.

1991

Rok 1991 - základná organizácia dobre zvládala nové podmienky po rozpade Federálneho výboru Zboru požiarnej ochrany, zameriavala sa hlavne na požiarne kontroly bytov a prevádzok v obci, ako i prípravou relácií do miestneho rozhlasu.

1992

Rok 1992 - organizácia si pripomenula 70. výročie vzniku hasičskej jednoty na Slovensku. Práca požiarnikov bola zameraná na údržbu techniky a spoluprácu v kultúrnom a spoločenskom živote obce.

1993

Rok 1993 - pokračovala príprava členov na súťaže, boli vykonávané kontroly bytov a prevádzok, údržba požiarnej techniky a jej pripravenosť na akcieschopnosť.

1994

Rok 1994 - o dobrú pripravenosť požiarnikov sa starali hlavne veliteľ Karol Kotúč a Juraj Gazdík. Požiarnici sa podieľali na kultúrnom a spoločenskom živote v obci, zabezpečovali stavanie mája.

1995

Rok 1995 - požiarnici vykonávali pravidelné preventívne prehliadky ako i prednášky v jarnom období i počas žatevných prác. Zúčastňovali sa i súťaží a taktických cvičení.

1996

Rok 1996 - členovia DPO spolupracovali počas roka s obcou na rôznych kultúrno-spoločenských udalostiach, hlavne však pri stavaní májov.

1997

Rok 1997 - požiarnici sa zameriavali hlavne na údržbu požiarnej techniky a pripravenosť členov na akcieschopnosť.

1998

Rok 1998 - aktivita členov bola slabšia, zúčastnili sa kultúrno-spoločenského diania v obci, stavania mája.

1999

Rok 1999 - aktivita členov DPO sa čiastočne zlepšila, v obci bolo 5 požiarov, na ktorých likvidácií sa podieľali.

2000

Rok 2000 - členovia sa podieľali na kultúrno-spoločenskom živote, odvysielali rozhlasové relácie v jarných mesiacoch a pred zimným vykurovacím obdobím. Spolupracovali na likvidácií 5 požiarov v obci.

2001

Rok 2001 - činnosť zameraná na informovanie verejnosti na predchádzanie požiarom, údržba požiarnej techniky a pripravenosti členov na súťaže. Hasiči sa podieľali na likvidácií 4 požiarov.

2002

Rok 2002 - účasť len na stavaní májov, iná aktivita nebola vyvinutá.

2003

Rok 2003 - do organizácie nastúpili mladí aktívny členovia a výbor DHZ sa zmenil nasledovne:predseda Radoslav Januščák, velitel Ján Krátky, strojník Marek Sklenár, člen výboru Miroslav Zúber, tajomník Zuzana Sklenárová ml., pokladník Ján Frydecký a referent-skladník Andrej Dobiaš. Činnosť bola veľmi rozmanitá - spolupracovali na odstraňovaní spadnutých stromov, čistení a kontrole hydrantov, hasení požiarov, pri spoločenských akciách poriadaných obcou (máje, majáles, vatra zvrchovanosti). Dňa 6. 10. 2003 bol obecným zastupiteľstvom zriadený Obecný hasičský zbor Obce Trenčianska Teplá. Členovia DHZ boli nápomocní pri oprave strechy Materskej školy v Dobrej, vykonali tiež ukážkové cvičenia na ihrisku v Dobrej pre deti MŠ a ZŠ. Zúčastnili sa tiež dôstojnej rozlúčky s dlhoročným požiarnickým funkcionárom Jozefom Fabom - predsedom DPZ v Trenčianskej Teplej od roku 1989, ktorý zomrel 23.10.2003

2004

Rok 2004 - dobrá spolupráca hasičov s obcou pokračovala i v tomto roku najmä pri likvidácií starých stromov pri ZŠ, Špeciálnej škole internátnej a iných verejných priestranstvách, ako i pri zabezpečení požiarneho dozoru na rôznych akciách v obci a preventívnych kontrolách prevádzok podnikateľov. Hasiči tiež vykonávali ukážky požiarnej techniky a svojej činnosti pre školy, spolupracovali i pri rekonštrukcii požiarnej zbrojnice. V septembri pripravili dôstojné oslavy 120. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru na futbalovom ihrisku. Výjazdov k požiarom bolo 6, v mesiaci december sa zúčastnili námetového cvičenia okrsku č. 1. V priebehu roka sa zúčastnili poslednej rozlúčky s dlhoročným veliteľom pánom Karolom Kotúčom a pánom Jozefom Moškom (2.12.2004).

2005

Rok 2005 - členovia OHZ vykonali kontrolu hydrantov v obci v spolupráci s pracovníkmi TVS Trenčianske Teplice, spolupracovali pri likvidácií starých porastov na verejných priestranstvách obce, zúčastňovali sa aktívne akciiporiadaných obecným úradom, najmä tiež zabezpečením a účasťou na oslavách 650. výročia obce. Na požiadanie organizátorov pretekov automobilov do vrchu na Jankovom vŕšku, vykonali požiarny dozor na tejto akcii. Pracovali tiež na údržbe požiarnej techniky - najmä na sfunkčnení starého požiarneho vozidla KLOKNER. Zasahovali pri niekoľkých požiaroch a tiež odprevadili na poslednej ceste veliteľa DHZ Dobrá p. Miroslava Tadlánka (17.9.2005). Podieľali sa tiež na likvidácií hrdzavého požiarneho stožiara v centre obce.

2006

Rok 2006 - hasiči sa aktívne zúčastňovali života a práce v obci, najmä v mesiaci marec pri náhlom topení snehov a pod prívalom dažďov stúpala Teplička a naši hasiči v tomto období vykonávali pohotovosť pri vodnom toku. Zasahovali pri niekoľkých požiaroch, zúčastnili sa požiarno - technického cvičenia v obci Kubrica. Opätovne vykonávali požiarny dozor na pretekoch automobilov na Jankovom vŕšku. Na poslednej ceste odprevadili dňa 4.11.2006 pána Jozefa Masára - dlhoročného funkcionára dobrovoľných hasičov. V mesiaci november bola zakúpená staršia požiarna cisterna na sfunkčnení ktorej začali pracovať.Zloženie výboru DHZ bolo zvolené nasledovne: predseda Michal Brezovský, veliteľ Martin Jakúbek, podpredseda Andrej Dobiaš, tajomník Zuzana Sklenárová ml., pokladník Marek Sklenár, strojník Martin Brezovský, materiálno technický referent Michal Segedi a revízori Jozefína Kotúčová a Ján Frydecký.

2007

Rok 2007 - spolupráca hasičov s obecným úradom pokračovala i v tomto období na rôznych akciách. V mesiaci máj sa zúčastnili osláv 130. výročia založenia DHZ Trenč. Teplice. Taktiež na súťaži historických striekačiek v Trenčíne a tiež na oslavách 675. výročia 1. zmienky o Obci Omšenie. Opätovne robili i požiarny dohľad na súťaži automobilov na Jankovom vŕšku. V mesiaci jún sa podieľali na likvidácií a odstraňovaní polámaných stromov po búrke na miestnom cintoríne. V mesiaci október vykonali požiarnu ukážku svojej činnosti pre deti ZŠ Mikroregiónu Teplička a Ostrožsko a tiež sa aktívne zúčastnili požiarno-taktického cvičenia okrsku v našom katastrálnom území - za ovčiarskym ústavom. Na poslednej ceste odprevadili pán Pavla Košúta - dlhoročného aktívneho funkcionára DHZ.

2008

Rok 2008 - činnosť hasičov bola opätovne orientovaná na spoluprácu s obcou - najmä na pomoc pri rôznych kultúrnych a spoločenských akciách. Naši členovia spolupracovali s MŠ na usporiadaní Olympiády pre deti. Veľkú iniciatívu a pomoc vyvinuli po búrkovej kalamite v auguste - pri likvidácií polámaných stromov a čistení cintorína v Trenčianskej Teplej. Aktívne sa zúčastnili pri cvičení krízového štábu - Pretrhnutie vodného diela Liptovská Mara.

2009

Rok 2009 - činnosť hasičov v tomto roku bola zameraná hlavne na sfunkčnenie zakúpenej cisterny značky Škoda 706 RTHP, ktorú im zakúpila obec. V novembri tohto roka dostal DHZ vozidlo LIAZ K101 CAS 25, ktoré im slávnostne odovzdali zástupcovia KR HaZZ v Trenčíne spolu so starostom obce ing. Milanom Berecom a poslankyňou OcZ p. Košútovou.

2010

Rok 2010 - činnosť hasičov spočívala v oprave a vybavení nového zásahového vozidla a príprave členov OHZ na zásahovú činnosť formou školení a cvičení.

2011

Rok 2011 - členovia OHZ sa v roku 2011 zamerali hlavne na spoluprácu s okolitými zbormi, ale i s OcÚ a ďalšími združeniami v obci. Medzi kultúrne akcie patrili kladenie vencov k pamätníku padlých rumunských vojakov počas vojny, stavanie májov v obci, pomoc pri zabezpečení fašiangových slávností, spolupráca s OcÚ pri zabezpečení osláv k výročiu 500 rokov osamostatnenia farnosti v Trenčianskej Teplej. Počas roka členovia DHZ zrezávali staré porasty v obci a pomáhali pri výsadbe nových stromov. Zasahovali pri požiaroch lesa v Trenčianskych Tepliciach a Kolačíne a pri požiari garáže v obci. Zúčastnili sa IMZ v Kubrici a Dolnej Porube, na ukážkovom cvičení v ZŠ a MŠ v obci pri príležitosti MDD, ale aj na posledných rozlúčkach s dlhoročnými členmi DHZ Dobrá, Opatová a Trenčianska Teplá. V tomto roku po prvý krát DHZ zorganizoval súťaž „Železný hasič“. Po dlhoročnej prestávke sa opäť sformovalo družstvo žien, ktoré zbor začali reprezentovať. Zmenil sa výbor DHZ nasledovne: predseda Andrej Dobiaš, veliteľ Martin Jakúbek, tajomník Zuzana Sklenárová ml., preventivár Pavol vidiš, pokladník Marek Sklenár, referent mládeže Martina Meščánková, strojník Martin Brezovský, Jozefína Kotúčová, skladový referent Natália Dobiašová, člen výboru Martin Debnár.

2013

Rok 2013 - sa zbor rozlúčil s dlhoročným členom Vladimírom Sýkorom. V spolupráci s OŠ DPO v Martine sa na hasičskej zbrojnici konala Základná príprava členov hasičských jednotiek. Neskôr sa členovia zúčastnili aj školenia prvej pomoci na OR HaZZ v Trenčíne. Zbor už tradične staval máj v obci ako aj v m.č. Dobrá. Zabezpečoval požiarnu hliadku na pálení Ďura v Ilave, kde bola postavená vatra o výške 16m a máj o výške 34.5m. DHZ pomáhal pri zabezpečovaní medzinárodnej výstavy hasičskej techniky FirEco kde členovia DHZ robili rozhodcov na súťaži historických striekačiek a zabezpečovali dodávku vody na súťaž. OHZ zasahoval pri požiari rodinného domu v m.č. Dobrá, pri požiari strniska v katastri obce, pri požiari unimobunky v m.č. Dobrá a pri požiari odpadového dreva na zbúranisku v m.č. Dobrá. OHZ zorganizoval súčinnostné previerkové cvičenie na spoluprácu okolitých DHZ. Cvičenia sa zúčastnili zbory z Opatovej, Omšenia a z m.č. Dobrá. Členovia OHZ zabezpečovali aj požiarnu hliadku na medzištátnom futbalovom zápase AS Trenčín a FC Astra Djurdju. Predstavitelia DHZ sa zúčastnili konferencie o novom plošnom rozmiestnení síl a prostriedkov hasičských jednotiek konané v Trenčíne za prítomnosti ministra vnútra Róberta Kaliňáka, predsedu TSK Jaroslava Bašku a prezident DPO SR Ladislav Petho. Ku koncu roka bol OHZ Trenčianska Teplá zaradený do kategórie A.

2014

Rok 2014 - v tomto roku bol Obecný hasičský zbor zrušený a podľa nového zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane bol zriadený Dobrovoľný hasičský zbor obce Trenčianska Teplá. Činnosť DHZo bola zameraná hlavne na vyškolenie členov. Tí absolvovali výcvik na používanie dýchacej techniky na SŠPO v Žiline, školenie strojníkov a používateľov rádio staníc v Pobedime. Zbor zasahoval pri troch požiaroch a to požiar trávy v Opatovej, požiar trávy v obci a požiar strniska v katastri obce. Rovnako DHZo zasahoval pri odčerpávaní vody z pivničných priestorov rodinných domov po prívalových dažďoch v Omšení. Najväčšou udalosťou roka boli oslavy 130-teho výročia založenia zboru v obci. Priebeh osláv bol slávnostná svätá omša s posvätením sochy sv. Floriána, slávnostný sprievod cez obec na futbalové ihrisko, kde sa konal program. Príhovorom predsedu DHZ Andreja Dobiaša, starostu obce ing. Milana Bereca a predsedu DPO v Trenčíne Jozefa Chybu sa zahájili oslavy DHZ. Pokračovalo sa odovzdaním pamätných a ďakovných listov, ukážkou činnosti DHZo, ukážkami techniky DHZo a OR HaZZ v Trenčíne, prebehla súťaž hasičských družstiev, kde sa podarilo zvíťaziť domácemu družstvu, pre deti boli pripravené rôzne súťaže a atrakcie a počas celého dňa prebiehala výstava hasičstva v Trenčianskej Teplej. Oslavy boli zakončené večernou hasičskou zábavou.

2015

Rok 2015 - aj v roku 2015 sa DHZ zúčastňoval tradičných spoločenských akcii ako stavanie mája, súťaže hasičských družstiev kde družstvo dorastencov získalo na okresnom kole vynikajúce 1.miesto a postúpilo do krajského kola, členovia DHZ opäť pomáhali pri zabezpečovaní súťaže historických striekačiek na medzinárodnej výstave hasičskej techniky v Trenčíne - FirEco. Výjazdová jednotka čiže DHZo zasahovala pri: požiari opusteného rodinného domu v m.č. Dobrá, požiari strniska v katastri obce, požiari trávy a lesného porastu pri rieke Váh, odčerpávaní vody po prívalovom dažďi v obci. Jednotka sa zúčastnila na okrskovom cvičení v Opatovej, súčinnostnom cvičení s OR HaZZ TN v električkovom depe v Trenčianskej Teplej a na súčinnostnom cvičení s KR HaZZ TN, OR HaZZ TN a DHZ Trenčín-Opatová, kde sa preverila spolupráca dobrovoľných hasičov s profesionálnymi. V septembri tohto roka odovzdal jednotke DHZo podpredseda vlády a minister vnútra p. Róbert Kaliňák repasované vozidlo Tatra 815 CAS 32. Slávnostného odovzdania sa zúčastnili aj generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, riaditeľ KR HaZZ TN Igor Šenítko, predseda TSK Jaroslav Baška, starosta obce ing. Milan Berec ako aj zástupcovia DPO v Trenčíne predseda KV p. Jozef Chyba, velitel výcvikového štábu p. Ján Sivák a predsedníčka OV p. Alena Vániková. V súčastnosti má DHZ Trenčianska Teplá 39 členov. 21 mužov 13 žien a 5 dorastencov. Terajšie zloženie výboru DHZ je predseda Andrej Dobiaš, veliteľ Martin Jakúbek, tajomník Rastislav Janiš, pokladník Marek Sklenár, referent mládeže Veronika Debnárová, strojník Martin Brezovský, revízor Jozefína Kotúčová, skladový referent Natália Dobiašová, člen výboru Martin Debnár. Vo výjazdovej jednotke čiže v DHZo sú:veliteľ Martin Jakúbek, zástupca veliteľa Andrej Dobiaš strojníci Martin Brezovský, Sklenár Marek, Vladimír Samák, Branislav Kučera, Miroslav Janiš a členovia Rastislav Janiš, Martin Debnár, Michal Gallo, Martin Daňo, Lubomír Malovec, Peter Košút, Zuzana Beníčková, Alžbeta Petrechová, Natália Dobiašová a Lenka Ferencová.

V súčastnosti má DHZ Trenčianska Teplá 39 členov. 21 mužov 13 žien a 5 dorastencov. Terajšie zloženie výboru DHZ je predseda Andrej Dobiaš, veliteľ Martin Jakúbek, tajomník Rastislav Janiš, pokladník Marek Sklenár, referent mládeže Veronika Debnárová, strojník Martin Brezovský, revízor Jozefína Kotúčová, skladový referent Natália Dobiašová, člen výboru Martin Debnár.

Vo výjazdovej jednotke čiže v DHZo sú:veliteľ Martin Jakúbek, zástupca veliteľa Andrej Dobiaš strojníci Martin Brezovský, Sklenár Marek, Vladimír Samák, Branislav Kučera, Miroslav Janiš a členovia Rastislav Janiš, Martin Debnár, Michal Gallo, Martin Daňo, Lubomír Malovec, Peter Košút, Zuzana Beníčková, Alžbeta Petrechová, Natália Dobiašová a Lenka Ferencová.

Automobily:

 • Tatra 815 CAS 32
 • Liaz 101 K CAS 25
 • Klockner S-4000-1 historický automobil
 • Protipovodňový vozík

Ostatné:

 • Kalové čerpadlo motorové Heron
 • Plávajúce čerpadlo Pavliš a Hartman
 • Elektro centrála Heron
 • Dýchacie prístroje Saturn
 • Motorová píla Stihl
 • A veľa iného

Materiál o histórii Dobrovoľného hasičstva v Trenčianskej Teplej bol čerpaný z:

 • kniha o hasičstve vydaná ku 100. Výročiu založenia DHZ
 • kronika hasičstva v Trenčianskej Teplej
 • zápisky z výročných členských schôdzí
 • správy o činnosti zboru

Vypracoval: Andrej Dobiaš ( predseda DHZ )

V Trenčianskej Teplej dňa: 28.2.2016